Open

11 – 18

Mon – Sun

11 – 20.24

Thu

Contact

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartu County

 

Polar bear cafe

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

The Lake as an environment

150.00

Description

Järv elukeskkonnana

Koostaja: Saadjärve Looduskool 2015

Sihtgrupp: 1-3 klassi õpilased

Grupi suurus: ~20 õpilast

Programmi kestus: 1,5 tundi

Koht: Programmi viiakse läbi vastavalt aastaajale kas Saadjärve Looduskooli õppeklassis, Saadjärve kaldal või parvega Saadjärvel. Aastaringselt. Mai-oktoober järveuuringud parvelt Saadjärvel. November-aprill järvemudel, toitumisahel, selgrootute ja taimede uurimine Saadjärve Looduskooli õppeklassis. Kompass, ilmakaared ja järvevaatlused Saadjärve kaldalt/jäält.

Seos õppekavaga: Määrus nr 14 „Põhikooli riiklik õppekava“ lisa 4. 1.5.2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“. 2.2.2. 2. Aastaajad. 2.2.2.3. Organismid ja elupaigad.

2.2.2.6. Ilm. 2.2.2.7. Organismide rühmad ja kooselu. 2.2.2.10. Minu kodumaa Eesti.

Eesmärk: Järve ja järveelustiku eripäraga tutvumine läbi looduse vahetu kogemise ning praktiliste tegevuste.

Vahendid:

Kaardid, plaanid, fotod, kompassid, sügavuse mõõtmise kaabel, secchikettad, termomeetrid, temperatuuri mõõtmise sondid, kahvad, sõelad, plastalused, pintsetid, lusikad, transpordiakvaariumid, luubid, määramistabelid, binoklid, kummikud, töölehed, kirjutamisalused, pliiatsid, fotod järveelustikust, järvemudel, toitumisahela skeem, jääpuurid.

Alateemad: Kaardi, plaani, pildi võrdlus, kompass. Ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga. Temperatuuri mõõtmine. Ilma vaatlemine. Veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest. Elutingimused järves. Järveuuringud. Järvede tähtsus, kasutamine ja kaitse. Veekeskkonna ja maismaakeskkonna võrdlus, seosed ja protsessid looduses. Järvemudel. Keskkonnakaitse, säästev areng.

Võtmesõnad: Magnetnähtused, kompass, plaan, pealtvaade, kaart, kaardi legend, leppemärk, leppevärv, põhi- ja vaheilmakaared, järv, jõgi, asulad. Õhutemperatuur, termomeeter, pilvisus, tuul, sademed: vihm, lumi, suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, seen, kodukoht, veekogu, maastik.Veeemperatuur, vee läbibaistvus, järve sügavus. Veetaimed, maismaataimed, selgrootud, selgroogsed, kahepaiksed, roomajad, kalad, linnud, veelinnud, imetajad, putukad, ämblikud,vastsed, liik, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, kooselu, toiduahel. Puu, põõsas, rohttaim, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, jalad, saba, kael, tiivad, nokk, suled, karvad, soomused, toitumine, kasvamine, uimed, ujulestad, lõpused, metsloom, koduloom, lemmikloom. Keskkonnareostus, keskkonnakaitse, säästev areng.

Tegevused

Sissejuhatus

Päevakava, ohutus parvel, kodukorra ning õppevahendite tutvustus.

Kaart ja kompass

Tutvumine kompassi ja ilmakaartega, plaani ja kaardiga. Ilmakaarte märkimine töölehele.

Järveuuringud parvelt Saadjärvel

Vee sügavuse ja läbipaistvuse mõõtmine, veetemperatuuri ja õhutemperatuuri mõõtmine. Saadud andmete märkimine töölehele. Taimede vaatlemine, maismaataimede ja veetaimede võrdlus. Selgrootud, (putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed, nende eristamine määramistunnuste abil) vastsed. Lindude vaatlemine, veelinnud. Saadjärve kalad. Järvega seotud imetajad. Seosed ja protsessid järves, toitumisahel.

Kokkuvõte

Õpitu kinnistamiseks mängitakse kaldal keskkonnamänge.

Programmis kasutatavad metoodikad: Aktiivõppemeetodid. Osaleja õpib läbi vaatlemise, uurimise, avastamise, võrdlemise, katsetamise, suhtlemise.

Nõutavad taustateadmised ja õpetaja ettevalmistav tegevus enne programmi: Osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus. Oskus käituda veekogu ääres ja parvel. Elusolendite uurimine neid kahjustamata. Soovitav on koolis eelnevalt tutvustada järveelustiku teemat.

Soovitatav kirjandus:

  1. Mäemets, H. jt „ Euroopa magevee elustik“ 2008
  2. Hart, M. jt „Looduseraamat”
  3. Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht. 2001
  4. Voore, V. „Zooloogilisi ekskursioone” 1961
  5. Mäemets, A. „Eesti järved” 1968

Õppeprogrammi kirjeldus pdf formaadis:

Järv elukeskkonnana 1-3 kl

Töölehed:

Järv elukeskkonnana Tööleht 1-3 klass

Veetaimed_Saadjarvel

Veeselgrootud_Saadjarvel

Want to be the first to know
about our great offers and new events?

Join our newsletter!