Esam atvērti

11 – 18

Pir – Sv

11 – 20.24

Cet

Kontakti

+372 5911 3318

info@jaaaeg.ee

Äksi, Tartumaa

 

Polārlāču kafejnīca

kohvik@jaaaeg.ee / +372 59113753

Töötoad “Look into my Ice”

look into my Ice

Sell suvel toimub Jääaja Keskuses kolm töötuba seoses eelmisel aastal alanud “Look into my Ice” projektiga. Projekt on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammis ja töötubades osalemine on TASUTA. 

This summer, three workshops will be held at the Ice Age Center in connection with the “look into my Ice” project that started last year. The project is part of the European Capital of Culture Tartu 2024 main program and participation in the workshops is FREE.

—————————-

Annika Selliku töötuba „Ravimtaimede jätkusuutlik kogumine ja praktiline kasutamine“ (‘Herbs – Sustainable Collecting and Practical Use’)
11.07.2024, kell 15–19

“Taimed on olnud osa minu elust lapsepõlvest saadik – selle praktilise töötoa käigus soovin jagada oma teadmisi ja kogemusi, kuidas leida, koguda, säilitada ja kasutada taimi jätkusuutlikul viisil ning kuidas neid kasutada nii ravimina kui ka toiduna.” räägib kursuse juhendaja Annika Sellik.  Keskendume sellele, kuidas taimi kasutada viisil, mis oleks loodusele jätkusuutlik – kuidas taimede kogumine ei kahjustaks liiga palju looduse tasakaalu; kuidas taaskasutada materjale taimede säilitamiseks jne.

Töötuba toimub noorkuu perioodil – ajal, mil taimede ravipotentsiaal on kõrge. Alustame töötuba jalutuskäikudega Jääaja Keskusest Saadjärve kallastel, otsides, vaadeldes ja kogudes taimi. Väikeste pauside ajal räägime sellest, kuidas taimi leida ja koguda nii, et see loodust liigselt ei kurnaks; ning arutleme kogutud taimede ravieesmärkide ja nende ümber käiva folkloori üle.

Pikema pausi ajal valmistame õues lihtsa söögi, kasutades osa kogutud taimedest – arutleme erinevate võimaluste üle, kuidas toitev eine kokku panna. Seejärel räägime täpsemalt, kuidas taimi säilitada ja kuivatatud, säilitatud taimi kasutada; millised taimede kombinatsioonid on tõhusad, vastunäidustustest jne. Osalejad saavad digitaalset materjali kogutud taimede kohta – katmaks nende ravikvaliteetide ja kasutusvõimaluste eripärasid.

Palume töötoas osalejatel riietuda vastavalt ilmastikule ja olla valmis pikemateks jalutuskäikudeks looduses.

Kestus: 4 h
Osalejad: kuni 15
Vanusepiirang: puudub, kuid on soovitatav alates 15. eluaastast
Keel: inglise keel (tõlge eesti keelde)
Kogunemiskoht: Jääaja Keskuse fuajees

Registreerimine / Registration 

Workshop by Annika Sellik: ‘Herbs – Sustainable Collecting and Practical Use’
11.7.2024
15:00 – 19:00
at Ice Age Centre / Saadjärve 20, 60543 Äksi
Basics on collecting and working with herbs as natural healing resources in a sustainable way through practice.

Herbs have been engaged in my life since childhood – through this practical workshop I would like to share my knowledge and experience on finding, collecting, preserving and using herbs in a sustainable way and on the question how we could use them as medicine as well for food. We put the focus on how we could use the herbs in a way that it would be sustainable for nature – how picking herbs would not damage the natural balance too much; how to re-cycle materials for preserving the herbs etc.

The workshop takes place during waxing moon period – the time when the healing potential of plants is high. We start the workshop by walks from Jääaja Keskus (Ice Age Centre), along the shores of Saadjärv lake, looking, observing and collecting herbs. During small breaks we talk about on how to find and collect the plants so that it is not exhausting to nature; and we discuss the plants we have collected – their healing benefits and folklore/beliefs around them.

During a longer break we make a simple meal outside by using some of the collected plants – discussing the various possibilities for combining a nutritious meal. Afterwards we talk more specifically about how to preserve the herbs and on how to use dried, preserved herbs; which combinations of herbs are effective, about contraindications etc. Participants will receive digital material on herbs we have been collecting – covering the specifics of healing qualities and the range of use.

Duration: 4 h
Participants (amount): max. 15
Age restriction: no age restriction. The workshop is recommended from age 15, but if someone under age 15 has a keen interest in herbs they are more than welcome.
Language: ENG + translation into EST
Meeting point: at the Ice Age Centre foyer

——————–

Marta Djourina töötuba „Hõljuv fotolabor“  (‘Floating Photo Lab’)
25.7.2024, kell 15–19

Marta Djourina töötuba kutsub avastama kunstniku omapärast fotograafilist autoritehnikat, millega saab lähemalt tutvuda ka Jääaja Keskuse fassaadi mastaapsel installatsioonil „Jäätuhk“. Djourina kunstipraktika keskendub materjalide taaskasutamisele ja alternatiivsetele fotograafilistele ilmutusmeetoditele, mis väldivad tavapäraselt kasutatavaid kemikaale.

Osalejatel on võimalus Saadjärve parvel jäädvustada efemeerseid hetki, nagu näiteks valguse murdumist läbi veepinna. Need valgusfotod jäädvustavad Saadjärve iidset olemust ja talletavad selle kaasaegsuses. Djourina juhendamisel saab eksperimenteerida erisuguste valguskompositsioonide püüdmisega.

Kestus: 4 h
Osalejad: kuni 15
Vanus: piiranguteta
Keel: inglise keeles (tõlge eesti keelde)
Kogunemiskoht: Jääaja Keskuse fuajees
Töötuba toimub Jääaja Keskuse parvel millega sõidetakse Saadjärvele.

Workshop by Marta Djourina: ‘Floating Photo Lab

25.7.2024 15 19
Ice Age CentreSaadjärve 20, 60543 Äksi
 

Marta Djourina’s Workshop continues her artistic research from the monumental public art installation ‘Ashes of Ice’ at the facade of the Ice Age Centre. Key aspects of her photographic methods are upcycling of unused materials and alternative photographic development processes avoiding the standard chemicals.

During the workshop the participants will have the chance to archive ephemeral moments like the light breaking through the surface of water. These lumen prints capture a certain aesthetic of the location and conserve its existence. The aesthetic results oscillate between experimental and compositional happenings on the photosensitive paper, inviting the participants to engage with the individuality of each space and its unique natural environment at Tartu.

Duration: 3 h
Participants (amount): max. 15
Age: no restriction
Language: ENG + translation into EST
Meeting point: at the Ice Age Centre foyer (workshop on a raft on the lake Saadjärv)

 ————–

Martin Liira töötuba: “Mis siis, kui kogu jää sulab? Polaarmaastikud ja katsed Martin Liiraga
15.008.2024 kell 15:00-19:00

JääajakeskusSaadjärve 20, 60543 Äksi
Kas soovite uurida liustiku kadumise mõju tulevikule? Liitu meiega Jääaja Keskuses toimuvas töötoas, mida juhib näitleja ja tunnustatud teadlane – meregeoloog Martin Liira. Töötoas uurime liustike täieliku kadumisega seotud aspekte: millised on tagajärjed loodusele globaalselt ja lokaalselt, millised probleemid võivad tekkida inimeste igapäevaelus ja kuidas peaks meie kultuur muutuma, et nende väljakutsetega toime tulla? Kasutades populaarteaduslikke vahendeid ja teatri improvisatsioonitehnikaid, loome kujutlusvõimelisi keskkondi, et mõista paremini liustike kadumise tagajärgi. Töötoa alguses toimub põgus loeng kliimamuutustest ja polaaralade sulamisest. Lisaks jagab Martin Liira oma kogemusi oma elust Svalbardis ning tema kaasahaaravad lood ja fotod annavad osalejatele ülevaate selle piirkonna keskkonnast. Osalejad loovad töötoa käigus lühikese videoklipi, mis jäädvustab inspiratsiooni ja tegevused. Ajakava:
-Kogunemine Jääaja Keskuse fuajees
-Konverentsisaalis Martin Liira tutvustus ja loeng
– Praktilised katsed ja testid
-Lõunasöök Jääkaru kohvikus
-Iseseisva ülesande lahendamine ja tulemuste esitamine

Tule ja avasta koos meiega, kuidas liustike kadu mõjutab meie tulevikku ja kuidas saame sellega toime tulla!

Kestus: 4 h
Osalejad: max. 10
Keel: ENG + tõlge eesti keelde
Kogunemiskoht: Jääaja Keskuse fuajee

 

Workshop by Martin Liira: ‘What if all the ice melts? Polar landscapes and experiments with Martin Liira’
15.08.2024 kell 15:00–19:00

Ice Age Centre Saadjärve 20, 60543 Äksi
Would you like to explore the impact of glacier loss on the future? Join us at the workshop taking place at the Ice Age Centre, led by actor and renowned scientist – marine geologist Martin Liira.In the workshop, we will examine aspects related to the complete disappearance of glaciers: what are the consequences for nature globally and locally, what problems may arise in people’s daily lives, and how our culture should change to cope with these challenges?Using popular science tools and theatre improvisation techniques, we will create imaginative environments to better understand the consequences of glacier loss. At the beginning of the workshop, a brief lecture on climate change and polar melting will be provided. Additionally, Martin Liira will share his experiences from his life in the Svalbard, and his captivating stories and photos will give participants an insight into the environment of that region.Participants will create a short video clip during the workshop, capturing the inspiration and activities.Schedule:
-Gathering at the Ice Age Centre foyer
-Introduction and lecture by Martin Liira in the conference hall
-Practical experiments and tests
-Lunch at the Polar Bear Café
-Solving an independent task and presenting the results

Come and discover with us how glacier loss affects our future and how we can tackle it!Duration: 4 h

Participants (amount): max. 10
Language: ENG + translation into EST
Meeting point: at the Ice Age Centre foyer

Want to be the first to know
about our great offers and new events?

Join our newsletter!