Geopark on kohaliku kogukonna initsiatiivil loodus- ja pärandkultuuri poolest rikkas piirkonnas loodud

ettevõtmine, mille esmaseks eesmärgiks on kohalikule kogukonnale majandusliku tulu teenimise võimaluste

korraldamine looduspärandil põhineva majanduse arendamisel. (geoloog Heikki Bauert)

Geopargi idee maaletoojaks Jõgeva- ja Tartumaale on geoloog Heikki Bauert ja arendajaks-eestvedajaks Tartu

vallavanem Aivar Soop.

Geopark on kavas luua Jõgeva- ja Tartumaa üleselt (kokku 29 omavalitsust).

Eesmärgiks on:

  •  olla rahvusvaheliselt tunnustatud ja sertifitseeritud geoloogiliste, loodus- ja kultuuriväärtuste

külastuspiirkond.

  • olla Eesti-siseselt kui ka regioonis tunnustatud loodushariduse teoreetiliste teadmiste ja

praktiliste oskuste omandamise kohaks.

  • arendada kohalikule kogukonnale kasutoovat ja kestlikku majandustegevust.

Geopark keskendub oma tegevuses peamiselt kolmele valdkonnale: taastuvenergeetika, loodusharidus ja puhke- ja

turismimajandus (põhirõhuga loodusturism).