PROJEKT NR 10849 – TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE KASUTAMIST PROPAGEERIVA UURIMUSLIKU ÕPPEPROGRAMMI VÄLJATÖÖTAMINE GÜMNAASIUMIASTMELE

Õppeprogrammis käsitletakse energeetika teemat ja säästvat arengut uurimusliku õppe meetodil, et võimaldada güümnaasiumiõpilastel atraktiivselt ning lihtsalt tundma õppida taastuvate energiaallikate võimalusi ja kasutamist. Õppeprogramm aitab mõista, miks on taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt vajalik ja missugused energiaallikad on jätkusuutlikud. Kuidas saame iseenda, perekonna ja kogukonna tasandil olemasolevaid ressursse vähem raisata.

PROJEKT NR 10411 – TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE KASUTAMIST PROPAGEERIVATE ÕPPESTENDIDE VÄLJATÖÖTAMINE NING VALMISTAMINE JÄÄAJA KESKUSES

Välja töötati ning valmistati maavärinat imiteeriv stend ning 4 erinevat elektrienergia tootmist tutvustavat “käed külge” moodulit, mida saab kasutada õppevahenditena. Õppevahendite peamiseks eesmärgiks on kujundada ning mõjutada inimeste käitumisharjumusi keskkonnasäästliku eluviisi propageerimise näol. Läbi moodulite tutvustatakse inimestele taastuva elektrienergia tootmise ning kasutamise võimalusi. Interaktiivsete õppevahendite valmimisel töötatakse nende paremaks kasutamiseks välja töölehed.

PROJEKT NR 11123 – JÄÄAJA KESKUSE VÄLIEKSPOSITSIOONI I ETAPP – KIVIPARK – LOOMINE

Projekti raames paigaldati Jääaja Keskuse kiviparki kaks infostendi ja uuendati olemasoleva infostendi õppematerjale. Projekti käigus töötati välja gümnaasiumi ja põhikooli III-õppeastme õppeprogrammid.

PROJEKT NR 10849 – TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE KASUTAMIST PROPAGEERIVA UURIMUSLIKU ÕPPEPROGRAMMI VÄLJATÖÖTAMINE GÜMNAASIUMIASTMELE

Loodavas õppeprogrammis käsitletakse energeetika teemat ja säästvat arengut uurimusliku õppe meetodil, et võimaldada güümnaasiumiõpilastel atraktiivselt ning lihtsalt tundma õppida taastuvate energiaallikate võimalusi ja kasutamist. Planeeritav õppeprogramm aitab mõista, miks on taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt vajalik ja missugused energiaallikad on jätkusuutlikud. Kuidas saame iseenda, perekonna ja kogukonna tasandil olemasolevaid ressursse vähem raisata.

PROJEKT NR 10991- ÕPPEPROGRAMMI “JÄRV ELUKESKKONNANA” ÕPPEVAHENDITE UUENDAMINE

Projekti raames sai Saadjärve Looduskool uued õppevahendid:
binoklid- 4 tk; põhjakahvad 4 tk;  planktonisõelad 2tk; hapnikuanalüsaator 2 tk; kummikud 10 tk; parafilm 1 tk;  kelgud 2 tk; jääpuurid 2 tk; istumisalused 15 tk;  luubid 10tk.

PROJEKT NR 10411 – TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE KASUTAMIST PROPAGEERIVATE ÕPPESTENDIDE VÄLJATÖÖTAMINE NING VALMISTAMINE JÄÄAJA KESKUSES

Välja töötada ning valmistada maavärinat imiteeriv stend ning 4 erinevat elektrienergia tootmist tutvustavat “käed külge” moodulit, mida saab kasutada õppevahenditena. Õppevahendite peamiseks eesmärgiks on kujundada ning mõjutada inimeste käitumisharjumusi keskkonnasäästliku eluviisi propageerimise näol. Läbi moodulite tutvustatakse inimestele taastuva elektrienergia tootmise ning kasutamise võimalusi. Interaktiivsete õppevahendite valmimisel töötatakse nende paremaks kasutamiseks välja töölehed.

PROJEKT NR 8084 – ENERGEETIKA VIDEOKLIPP JÄÄAJA KESKUSESSE

Projekti raames on valminud 7-minutiline film Jääaja Keskusesse. Film tutvustab erinevaid elektrienergia tootmisvõimalusi Eestis. Analüüsitakse erinevate tootmisviiside plusse ja miinuseid, mõju keskkonnale ja nende jätkusuutlikust. Film on lühike ja ülevaatlik ning ei süübi liiga sügavale detailidesse.

PROJEKT NR 8758 – KOOLI ÕPPEKAVAGA SEOTUD AKTIIVÕPPEPROGRAMMID PÕHIKOOLI III ASTMELE NING GÜMNAASIUMILE JÄÄAJA KESKUSES

Projekti eesmärgiks on parendada aktiivõppeprogrammide kättesaadavust haridusasutustele, läbi selle tõsta projektis osalevate õpilaste keskkonnateadlikkust ning propageerida säästlikke eluviise ning loodussõbralikku käitumist.

PROJEKT NR 8642 – PINNAVORMIDE JA RÄNDKIVITEEMALISTE STENDIDE VÄLJAVAHETAMINE

Välja vahetatud kaks pinnavormide ja üks rändkivide teemaline infostend. Pinnavormide ja rändkiviteemalised töölehed tõlgitud vene keelde..

PROJEKT NR 8004 – KOOLI ÕPPEKAVAGA SEOTUD PROGRAMMID PÕHIKOOLI I JA II ASTMELE JÄÄAJA KESKUSES

Läbi viidud keskkonnahariduslikud õppeprogrammid, milles osales 1 438 kuni 6. klassi õpilast üle Eesti.

PROJEKT NR 7049 – JÄÄAJA KESKUSE AKTIIVÕPPEPROGRAMMID JA ÕPPEVAHENDID EELKOOLIEALISTELE LASTELE

Loodud 3 uut õppeprogrammi ja 2 õppevahendit lasteaialastele.

PROJEKT NR 7155 – SÄÄSTVAT ARENGUT TOETAVA HARIDUSE ÕPPEVAHENDI KOOSTAMINE. TARBIMINE. KLIIMAMUUTUSED

Stendid prügi lagunemisajast looduses, elanikkonna tarbimistest ning kodumasinate kasutusest.

PROJEKT NR 8398 – SAADJÄRVE PARGI HOOLDAMINE

Projekti eesmärk on saavutada, läbi iga-aastase niitmise, Saadjärve pargi seisundi säilimine viimaste aastatega saavutatud tasemel.

PROJEKT NR 4419 – JÄÄAJA KESKUSE KESKKONNAHARIDUSLIKUD ÕPPEMATERJALID

Jääaja Keskuse ekspositsioonist lähtuvate õppematerjalide koostamine põhikooli I-III kooliastmele, et tõsta põhikooli õpilaste keskkonnateadlikkust.

PROJEKT NR 4224 – LOODUSÕHTUD JÄÄAJA KESKUSES

Projekti eesmärgiks on tõsta inimeste keskkonnateadlikkust teemadel, mis on seotud Jääaja Keskusega: jääaeg ja jää meie ajas, jääaja jäljed Eesti pinnal, kliimamuutused ja inimene.

PROJEKT NR 3684 – SAADJÄRVE PARGI HOOLDAMINE

Projekti eesmärgiks on hooldada Saadjärve parki ja paigaldada pargi juurde pargi kohane infotahvel.

PROJEKT NR 5228 – ÕPPEPROGRAMMID TARTUMAA JA JÕGEVAMAA ÕPILASTELE

Tartumaa ja Jõgevamaa õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine. Tartumaa ja Jõgevamaa  põhikoolidele ja gümnaasiumidele luuakse võimalus osaleda ühel tasuta põhikooli aktiivõppepäeval ja ühel tasuta gümnaasiumi aktiivõppepäeval. Jääaja Keskuses ja maastikul õppekava toetavatel aktiivõppeprogrammidel, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi uurimus-,kogemus-ja avastusõppe meetodite käigus.

PROJEKT NR 298 – SAADJÄRVE LOODUSKOOLI AKTIIVÕPPEPROGRAMM “JÄRV ELUKESKKONNANA”

Projekti eesmärgiks on töötada välja aktiivõppeprogramm, mida oleks võimalik kasutada aastaringselt. Aktiivõppeprogramm muudaks Saadjärve Looduskooli õppetöö sessoonsust ja võimaldaks intensiivsemat tegevust talvekuudel. Aktiivõppeprogramm “Järv elukeskkonnana” aitab aktiivsemalt kasutada Saadjärve Looduskooli olemasolevaid materjaaltehnilisi vahendeid ja potensiaali, sellest tulenevalt saab edendada looduskoolis praktilist ja heal tasemel loodusharidust erinevatele sihtgruppidele ja erinevates keeltes.